آلودگی هوا

 

خدمات مشاوره شرکت فراز صنعت سبز پایدار در زمینه ابعاد زیست محیطی آلودگی هوا به شرح زیر می باشد:

 

  • امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم های کنترل آلاینده ها.
  • انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش آلودگی منابع هوا در مناطق صنعتی و شهری.
  • انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلاینده های هوای محیط زیست.
  • مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001.
  • مشاوره در خصوص اجرای بند الف ماده 61 دستور العمل طرح خوداظهاری.
  • نمونه برداری و آنالیز کلیه پارامتر ها آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک.
  • شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و … با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی.
  • مدلسازی انتشار آلاینده های هوا با استفاده از بروزترین نرم افزار ها ( AERMOD , SCREEN 3 , ADMS ) و تعیین شعاع تحت تاثیر برای صنایع