مطالعات مدیریت محیط زیست EMP

 

شرکت فراز صنعت سبز پایدار با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی و با تیم کارشناسان فنی و مهندسی خود آمادگی انجام مطالعات مدیریت محیط زیست EMP را در تمامی حوضه های مدیریتی و فنی مهندسی دارا می باشد

فهرست مندرجات گزارش برنامه مدیریت محیط زیست مد نظر سازمان حفاظت محیط زیست در این نوع گزارشات به شرح زیر میباشد:

فصل اول: چکیده غیر فنی

۱- چکیده غیرفنی

۱-۱-  عنوان طرح

۱-۲- نام کارفرما

۱-۳- نام مشاور

۱-۴-  موقعیت جغرافیایی طرح

۱-۵- علت، ضرورت ها و اهداف اجرای طرح

۱-۶- ظرفیت طرح

۱-۷-  فازبندی فعالیت ها و ویژگی های فنی طرح

۱-۸- نوع و میزان منابع مصرفی، محل تأمین و نحوه انتقال آنها

۱-۹- خلاصه ای از وضعیت موجود محیط زیست

۱-۱۰- آثار مهم طرح بر محیط‌زیست

۱-۱۱- برنامه مدیریت محیط زیستی طرح

۱-۱۲- نتیجه‌گیری

فصل دوم: تشریح طرح

۲- تشریح طرح

۲-۱- عنوان طرح

۲-۲- اهداف طرح و ضرورت اجرای آن

۲-۳- جایگاه طرح در برنامه ها و سیاست های کلی کشور

۲-۴- قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح

۲-۴-۱- قانون ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی

۲-۴-۲- قوانین محیط زیستی مرتبط با طرح در ایران

۲-۴-۳- استانداردهای زیست¬محیطی

۲-۵-  موقعیت مکان پیشنهادی طرح

۲-۶- گزینه های مکانی طرح

۲-۷- فاز بندی کلی طرح

۲-۷-۱- فاز ساختمانی

۲-۷-۲- فاز بهره برداری

۲-۸- تشریح ریز فعالیتهای طرح

۲-۹- تشریح فرآیند طرح

۲-۱۰- مساحت و مشخصات ساختمانهای تولیدی، جنبی و محوطه سازی بخش های مختلف طرح

۲-۱۱- برآورد نوع و میزان مواد اولیه، محل تأمین و نحوه انتقال آنها

فصل سوم: تشریح مرحله آماده سازی و اقدامات زیربنایی

۳- تشریح مرحله آماده سازی و اقدامات زیربنایی

فصل چهارم: آلاینده ها و پسماندهای مهم طرح

۴- آلاینده ها و پسماندهای مهم طرح

۴-۱- مدیریت پسماند(نوع، حجم، طریقه و محل دفن)

۴-۲- مدیریت پساب (نوع، حجم، طریقه و محل دفع)

فصل پنجم: خطرات، سوانح و ایمنی مرتبط با طرح

۵- خطرات ایمنی و بهداشتی طرح و راههای کنترل آنها

۶- بررسی وضعیت موجود محیط زیست

۶-۱- تعیین محدوده مطالعاتی

۶-۱-۱- محدوده بلافصل

۶-۱-۲- محدوده اثر مستقیم

۶-۱-۳- محدوده اثر غیر مستقیم

۶-۲- محیط فیزیکی

۶-۲-۱- بررسی محیط فیزیکی – شیمیایی

۶-۲-۲- بررسی محیط بیولوژیکی

۶-۲-۳- بررسی محیط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی- سیاسی

فصل هفتم: شناسایی آثار و پیامدهای محیط زیستی ناشی از طرح

۷- شناسایی آثار و پیامدهای ناشی از اجرای طرح

۷-۱- بررسی آثار و آلاینده‌های طرح بر محیط فیزیکی و شیمیایی (ساخت و ساز و بهره برداری)

۷-۱-۱-اثر و پیامدهای طرح بر کیفیت هوا

۷-۱-۲-اثر و پیامدهای طرح بر میزان تراز صوت

۷-۱-۳-اثر و پیامدهای طرح بر منابع خاک (فاز ساخت و ساز و بهره برداری)

۷-۱-۴- اثر و پیامدهای طرح بر منابع آب

۷-۱-۵- اثر بر توپوگرافی و شکل زمین

۷-۲- بررسی آثار و آلاینده‌های طرح بر محیط بیولوژیک (ساخت و ساز و بهره برداری)

۷-۳- اثرات طرح در محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (فاز ساخت و ساز و بهره برداری)

فصل هشتم: برنامه مدیریت محیط زیست طرح

۸- برنامه مدیریت محیط زیست طرح

۸-۱- برنامه مدیریت کنترل آلاینده های ناشی از طرح و حفظ محیط زیست منطقه در فاز ساختمانی

۸-۲-  ارائه راهکارهای لازم جهت تقلیل آثار سوء طرح بر محیط زیست فیزیکی

۸-۳-کنترل آلاینده های هوا

۸-۴- مراقبت و پایش (Environmental Monitoring Plan)

8-5- برنامة مدیریت و پایش محیط زیستی

۸-۶- برنامة مدیریت و پایش محیط زیستی