مدیریت محیط زیست

 

لیست خدمات مشاوره شرکت فراز صنعت سبز پایدار در زمینه مدیریت محیط زیست به شرح زیر می باشد:

 

 • انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (SEIA)
 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های بهداشت محیط (EHIA)
 • مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMS)
 • انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
 • انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح های توسعه
 • انجام مطالعات تعیین چارچوب مدیریت زیست محیطی در صنایع و مراکز توسعه و عمران
 • طراحی بانک های اطلاعاتی زیست محیطی.
 • انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم.
 • انجام مطالعات و مدیریت زیست محیطی تالاب ها و پهنه سواحل.
 • انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی.
 • مطالعات امکان سنجی و مکان یابی زیست محیطی
 • استقرار سیستم های مدیریت ( ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS , IMS , HSE-MS )