خدمات GIS  و مدلسازی اکولوژیک

 

خدمات GIS و مدلسازی اکولوژیک مشاوره شرکت فراز صنعت سبز پایدار به شرح زیر می باشد:

 

  • مدلسازی نرم افزاری انتشار آلاینده ها در هوای محیط
  • انجام مطالعات مکانیکی و امکان سنجی با استفاده از GIS/RS
  • ارزیابی میزان انتشار ترکیبات آلی از مخازن حاوی ترکیبات آلی
  • مدلسازی نرم افزاری تأثیر حوادث احتمالی بر روی کارکنان، ساختمان ها و تجهیزات
  • مدلسازی نرم افزاری تعیین فاصله مجاز بین واحدها جهت طراحی واحدهای صنعتی
  • ارائه مشاوره جهت تعیین پارامتر های طراحی مجتمع های صنعتی جهت پیشگیری از تجمع آلاینده ها
  • مدلسازی انتشار آلاینده ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و مدلسازی زیست محیطی. (پهنه بندی آلودگی هوا، تحلیل و میزان انتشار آلودگی های هوا، آب و خاک، مواد زائد جامد، صدا، سموم و رادیو اکتیو از منابع آلاینده ثابت و متحرک)
  • آماده سازی و کاربرد بانکهای اطلاعاتی در پیوستگی با GIS به منظور آماده سازی اطلس، آلودگی منابع آب، هوا و خاک و مواد زائد شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی