تنوع زیستی

شرکت فراز صنعت سبز پایدار در راستای خط مشی خود مبنی بر کمک به ارتقاء محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی کشور با بهره­گیری از تجربه تیم کارشناسان و متخصصین محیط زیست و منابع طبیعی خود در زمینه انجام مطالعات و اجرای پروژهای مرتبط با تنوع زیستی همچون موارد ذیل فعالیت می نماید:

 

انجام مطالعات و پژوهش های مرتبط با تنوع زیستی

انجام مطالعات مرتبط با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

انجام مطالعات پژوهش محور حیات وحش

تدوین طرح های جامع مدیریت زیستگاه

تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی مدیریت زیستگاه و حفاظت از تنوع زیستی