استقرار و نگهداری سیستم های مدیریت محیط زیست

 

خدمات مشاوره شرکت فراز صنعت سبز پایدار در زمینه استقرار و نگهداری سیستم­های مدیریت محیط زیست شامل موارد زیر می باشد:

 

مدیریت کیفیت  ISO9001

مدیریت زیست محیطی  ISO14001
مدیریت ایمنی و بهداشت  OHSAS18001
برچسب اکولوژیکی  ISO14020(Echo laballing)
ارزیابی عملکرد زیست محیطی  ISO14031(EPE)

ارزیابی چرخه حیات  ISO1404(Life Cycling Assessment)
خدمات مشاوره، پیاده سازی و آموزش در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست  (HSE)